(Ideálně zadávejte jednoslovné výrazy)
VZ58, glock, AG-58 CORE pažbaOchrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost a zpracováváme je zcela v  souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu s těmito Zásadami.

 

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat společnost Fair Price s.r.o. se sídlem v Praha 3, Vrbenského 1499/38, Praha 7 IČO: 28382897, DIČ: CZ28382897 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C, vložce 137642 (dále jen „my“ nebo „Fair Price s.r.o.“), provozovatel internetových obchodů na webových stránkách fabdefense.cz imidefense.cz tactical-shop.cz tactical.shop dpmsystems.cz v postavení správce. Fair Price s.r.o. v současné době nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pro uplatňování Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat přímo prostřednictvím našich kontaktních údajů:

-       Poštovní adresa: Fair Price s.r.o., Vrbenského 1499/38, Praha 7, 170 00

-       Telefonní číslo:    +420 776 441 448

-       E-mail:               obchod@tactical.shop

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME:

Fair Price s.r.o. může ukládat a jinak zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména při uzavření kupní smlouvy s námi prostřednictvím webových stránek, které jsou uvedeny výše.

Jedná se tak zejména o následující osobní údaje:

jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, IČO, DIČ, dodací adresa, číslo bankovního účtu a údaje týkající se prohlíženého nebo nakoupeného zboží

V souvislosti s Vaší činností na naší internetové stránce dále shromažďujeme a zpracováváme IP adresu a soubory cookies.  

Všechny osobní údaje, které zpracováváme, pochází přímo od Vás.

Kamerové záznamy. Fair Price s.r.o. umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Fair Price s.r.o.

 

ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za jedním nebo více z níže uvedených účelů:

 • Správa a zpracování Vašeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Využíváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli doručit Vámi objednané zboží, informovat Vás o stavu Vaší objednávky, anebo vyřídit uplatněné právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy anebo Vaši reklamaci zboží.
 • Spravování a zpracování za účelem vytvoření osobního profilu v rámci naší webové stránky
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktních údajů anebo na základě kontaktování prostřednictvím telefonické zákaznické podpory
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • Vymáhání pohledávek a uplatňování našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
 • Vedení účetní evidence a plnění dalších našich zákonných povinností.

 

CO NÁS OPRAVŇUJE KE ZPRACOVÁNÍ Ú DAJŮ?

Fair Price s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

 • Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít a provést nákup.
 • Splnění právních povinností. Zejména ve vztahu k  vystavování faktur a jejich spravování dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.
 • Oprávněné zájmy Fair Price s.r.o. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o zajištění bezpečnosti našich interních systémů.
 

KOMU MŮŽEME POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

V rámci uvedeného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjektům:

 • Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za doručení Vámi objednaného zboží.
 • Poskytovatelům platebních karet, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky.
 • Našim daňovým a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Za určitých zákonem stanovených podmínek jsme dále povinni poskytovat anebo předat Vaše osobní údaje např. orgánům činným v trestním řízení (zejména Policie ČR) a dalším orgánům veřejné správy.

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME:

Společnost Fair Price s.r.o. zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let), nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby Fair Price s.r.o. uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv.

V případě zpracování osobních údajů zpracovává a uchovává Fair Price s.r.o. Vaše osobní údaje minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy a do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt a lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu našich nároků.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že Vaše osobní údaje jsou dále uchovávány v případech, kdy to vyžaduje po nás právní předpis, a to pouze po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zejména archivační lhůty pro účetní a daňové doklady).

 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY:

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Pro uživatelské účty používáme bcrypt.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo odvolat souhlas.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo ho kdykoliv odvolat na stránce týkající se Vašich osobních údajů, která je dostupná po Vašem přihlášení zde. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na přístup.

V souladu s čl. 15 Nařízení GDPR máte právo získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávané Fair Price s.r.o. a získat přístup k těmto osobním údajům včetně informací o účelu zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, plánované době uložení osobních údajů, existenci práva požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás, a o skutečnosti, že dohází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Právo na opravu a doplnění.

Máte právo požádat Fair Price s.r.o., aby opravil Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, anebo je doplnil, jsou-li neúplné.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut. 

Máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, jsou-li proto dány zákonné předpoklady. Zejména v případech, kdy osobní údaje nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo odvolali-li jste souhlas, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, a zároveň my nejsme povinni nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění právní povinnosti anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování.

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů společností Fair Price s.r.o., pokud 

a) budete popírat přesnost osobních údajů (a to po dobu ověření jejich přesnosti), 

b) bude zpracovávání protiprávní a požádáte o omezení použití osobních údajů, místo jejich výmazu, 

c) Vaše osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byť Fair Price s.r.o. je již nebude potřebovat pro účely dalšího zpracování, nebo 

d) pokud vznesete námitku proti zpracování založeném na právním titulu pro účely našich oprávněných zájmů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. 

Požádáte-li o to společnost Fair Price s.r.o., předá Fair Price s.r.o. Vaše osobní údaje přímo jinému správci, anebo máte právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, které sleduje společnost Fair Price s.r.o..

Automatizovaná individuální rozhodnutí.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a společností Fair Price s.r.o. je povoleno právem použitelným pro Fair Price s.r.o. za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

Právo podat stížnost. 

Máte právo kdykoliv podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Zároveň uvádíme, že jsme od roku 2009 zaregistrováni jako zpracovatelé osobních údajů našich zákazníků.

 

KDY MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ A CO TO ZNAMENÁ:

Podle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud dochází ke zpracování na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Fair Price s.r.o.. V případě Fair Price s.r.o. tak můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitku můžete vznést jejím zasláním na emailovou adresu info@fairprice.cz nebo na emailových adresách jednotlivých obchodů.